Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Praktijk Windhorse

Gevestigd : Lemsterweg 25 te Langelille

Kamer van Koophandel nr:  NL00 1212 2260 B02

Bijgewerkt: 01-01-2021

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Praktijk Windhorse en de cliënt. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Behandeling

De overeenkomst tussen Praktijk Windhorse en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Praktijk Windhorse zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Praktijk Windhorse rust een inspanningsverbintenis. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig worden medegedeeld.

Huisregels

– Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak en u wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.

– U dient de huidige corona regels op te volgen zoals aangegeven in de praktijk incl. meldplicht.

– Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd.

Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Praktijk Windhorse zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Op de factuur wordt dan gemeld “te laat afgezegd” of “niet op komen dagen”. 

–  bij mogelijke corona klachten kan hier uitsluitend in overleg van afgeweken worden.

– de behandeltijd wordt in rekening gebracht uitgaande van een uurtarief van 65,00 per uur.

– Indien een verslag van de behandeling gewenst is, zal de overeenkomstige werktijd hiervoor in rekening worden gebracht uitgaande het uurtarief:  65,00 euro per uur op 01-01-2021.

Betaling en incassokosten

Betaling dient te geschieden na behandeling binnen 12  dagen na factuurdatum, bij voorkeur per bank of indien gewenst contant of per betaalverzoek.

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.

Indien Praktijk Windhorse echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Praktijk Windhorse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

Praktijk Windhorse is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Praktijk Windhorse is evenmin aansprakelijk als adviezen niet, onvolledig of onjuist worden opgevolgd.

Indien Praktijk Windhorse aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Praktijk Windhorse  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Praktijk Windhorse is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk.